نوشته‌ها

نشانه کمان در گنج یابی و دفینه یابی

نشانه کمان در گنج یابی و دفینه یابی

نشانه کمان در گنج یابی و دفینه یابی بیان کننده چیست نشانه کمان را دنبال کنید در مسیر پرتاب تیر توجه کنید باید نشانه های غیرطبیعی دیده شود . کمان هم می تواند تنها باشد می تواند با تیر همراه باشد . طبق گمانه هایی که هست این نشانه نشانه …