نوشته‌ها

نشانه حلقه

نشانه حلقه در گنجیابی و دفینه یابی

نشانه حلقه در گنجیابی و دفینه یابی بیان کننده چیست؟ نشانه حلقه دفینه نمی باشد. عموما حلقه های تو در تو یا تک حلقه نشانه دفینه نبوده و به معنای تله است. در هنگام حفاری و جستجوی نقطه گنج بسیار مراقب باشید ، نظریه دیگر در سنگ یا دیواری…